گرنت پژوهشی پروفسور نحوی (گرنت ۱۴۰۳ بیوتکنولوژی میکروبی به افتخار پروفسور ایرج نحوی برای نکوداشت این استاد گرانقدر نام گذاری شده است.)

گرنت  بیوتکنولوژی میکروبی ویژة دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

این گرنت به پیشنهاده طرح (پروپزال) در کارشناسی ارشد و دکتری بیوتکنولوژی میکروبی تعلق می‌گیرد.

مبلغ پایة این گرنت سی میلیون ریال است و به خرید نیازهای پژوهشی اختصاص داده می‌شود.

هدف از اختصاص این گرنت بهبود کیفیت پروپزال‌های پژوهشی در بیوتکنولوژی میکروبی است.

تاریخ دریافت پروپزال‌ها ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ و تاریخ اعطای گرنت تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ و مهلت هزینه-کرد آن ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ است.