اعضای هیئت مدیره
 دوره دوم

img
دکتر مهرداد آذین
رئیس هیئت مدیره - دکتری میکروب‌شناسی - عضو هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
img
دکتر محمد رضا صعودی
نایب رئیس هیئت مدیره - دکتری میکرب‌شناسی -عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
img
دکتر پریسا محمدی
خزانه‌دار - دکتری بیوتکنولوژی محیطی _ عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
img
دکتر پریسا تاجرمحمد قزوینی
دبیر انجمن - دکتری زیست‌‌شناسی( میکروبیولوژی ) عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
img
دکتر حدیث طوافی
عضو هیئت مدیره - دکتری میکروب‌شناسی - عضو هیئت علمی دانشگاه ملایر
img
دکتر فخری سادات حسینی
علی‌البدل هیئت مدیره - دکتری بیوتکنولوژی (زیست‌فناوری) میکروبی- عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
 
img
دکتر پرستو صبایی فرد
علی‌البدل هیئت مدیره - دکتری میکروب‌شناسی
img
دکتر احیا عبدی عالی
بازرس - دکتری میکروب‌شناسی- عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
img
دکتر عزت عسگرانی
علی‌البدل بازرس _ دکتری ژنتیک پروکاریوت‌ها- عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
 
 
 

اعضای هیئت مدیره
دوره اول

img
دکتر جمشید فولادی
علی‌البدل هیئت مدیره دکتری بیوتکنولوژی صنعتی دانشگاه الزهرا
img
دکتر احیا عبدی عالی
دبیر - دکتری میکروب‌شناسی - عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
img
دکتر پرستو صبایی فرد
عضو اصلی هیئت مدیره - دکتری میکروب‌شناسی
img
دکتر پرویز اولیا
علی‌البدل هیئت مدیره _ دکتری میکروب‌شناسی پزشکی دانشگاه شاهد
img
دکتر پریسا محمدی
بازرس اصلی _ دکتری بیوتکنولوژی محیطی- عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
img
دکتر حمیده افقی
بازرس علی‌البدل _ دکتری فراورده‌های بیولوژیک