کمیته‌های ستادی

مطابق اساسنامۀ انجمن، کمیته‌های هفت‌گانۀ آموزش، پژوهش، آمار و اطلاعات، انتشارات، رویدادها، اشتغال و کارآفرینی، و روابط عمومی انجام امور ستادی انجمن را بر عهده دارند. برای کسب اطلاع بیشتر و ارتباط با کمیته‌ها با دبیرخانه انجمن (۰۹۳۳۳۷۰۶۷۳۳) تماس حاصل بفرمایید.

هر عضو پیوستة داوطلب سالانه می‌تواند به عضویت در ۱ تا ۳ کمیته انتخاب شود. دبیر کمیته از سوی هیئت مدیره انجمن تعیین می‌شود و رئیس کمیته سالانه توسط اعضای کمیته انتخاب می‌شود. جلسات هر کمیته حداقل با پنج عضو از ۳ مرکز دانشگاهی یا صنعتی رسمیت پیدا می‌کند. تایید یا رد عضویت با ذکر دلیل بر عهدۀ هیئت مدیره انجمن است.
ثبت نام: برای حضور یا عضویت در هر کمیته، نام کمیته و شماره عضویت خود را به شمارة ۰۹۹۰۴۳۸۸۸۷۱ پیامک کنید و در صورت عدم دریافت پاسخ یا لینک جلسه با شماره ۰۹۳۳۳۷۰۶۷۳۳ تماس بگیرید.

فهرست کمیته‌های ستادی انجمن: