مؤسسین
 انجمن علوم و فناوری‌های میکروبی ایران

img
مرحوم دکتر پرویز اولیاء
img
دکتر محمد رضا صعودی
img
دکتر محمدحسین یادگاری
img
دکتر عبدالحسین دلیمی اصل
img
دکتر حسینعلی علیخانی
 
img
دکتر شایسته سپهر
img
دکتر جواد حامدی
img
دکتر مهرداد آذین
img
دکتر کامبیز اکبری نوقابی
img
دکتر ایرج رسولی