مراکز تحقیقاتی

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
اطلاعات بیشتر
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ایران
اطلاعات بیشتر
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
اطلاعات بیشتر
پژوهشگاه صنعت نفت ایران
اطلاعات بیشتر
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
اطلاعات بیشتر
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
اطلاعات بیشتر
سازمان ملی استاندارد

اطلاعات بیشتر
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
اطلاعات بیشتر
پژوهشگاه مواد و انرژی
اطلاعات بیشتر
پژوهشگاه نیرو
اطلاعات بیشتر

مراکز کلکسیون‌های ثبت شده بین‌المللی

Acinetobacter Baumannii Isolates of Rasooli
اطلاعات بیشتر
ABRIICC Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran Culture collection
اطلاعات بیشتر
ABRII culture collection
اطلاعات بیشتر
 Oilseeds Research & Development Compnay (ORDC)
اطلاعات بیشتر
BBRC culture collection
اطلاعات بیشتر
 Bushehr University of Medical Sciences
اطلاعات بیشتر
Culture collection of algae at Tarbiat Modares university
اطلاعات بیشتر
Culture Collection for Soil Microorganisms
اطلاعات بیشتر
Dasht Desert Bacterial Culture Collectio
اطلاعات بیشتر
 Ferdowsi University of Mashhad Microorganisms Collection
اطلاعات بیشتر
Islamic Azad University Biobank
اطلاعات بیشتر
Iranian Biological Resources Center
اطلاعات بیشتر
The Iranian National Algae Culture Collection
اطلاعات بیشتر
Iranian National Algae Culture Collection
اطلاعات بیشتر
 Iranian National Algae Culture Collection
اطلاعات بیشتر
 Iranian Fungal Culture Collection
اطلاعات بیشتر
 Microbial collection of Iran
اطلاعات بیشتر
Petroleum Biotechnology Culture Collection
اطلاعات بیشتر
Persian Microbank
اطلاعات بیشتر
 Persian Type Culture Collection
اطلاعات بیشتر
 University of Tehran
اطلاعات بیشتر
 University of Tehran Microorganisms Collection
اطلاعات بیشتر
 Yew Endophytic Fungus
اطلاعات بیشتر