دانشگاه‌ها

گروه‌های آموزشی‌ زیر در دانشگاه‌های کشور به تربیت دانشجو در بعضی یا تمام مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) رشته‌ها و گرایش‌های میکروبیولوژی، زیست‌فناوری و بیوتکنولوژی میکروبی اهتمام دارند.