بولتن

بولتن خبری انجمن هر دو ماه یکبار منتشر می‌شود و نسخه‌های آن در این صفحه نمایه می‌شود.

برای دریافت و مطالعه خبرنامه‌های منتشر شده بر روی آن کلیک کنید.
از اعضای پیوستة انجمن تقاضا می‌شود که گزارش‌های خبری خود را برای درج در این صفحه از طریق شماره (۰۹۳۳۳۷۰۶۷۳۳) انعکاس دهند.