کمیته آمار و اطلاعات

این کمیته در ارتباط با دیگر کمیته‌های ستادی و کارگروه‌های تخصصی، به ویژه کمیتۀ پژوهش و فناوری نتایج مطالعات را مورد بررسی و تحلیل آماری قرار داده و یافته‌های مستخرج را به نحو مقتضی و بنابر تصمیم هیئت مدیره منتشر می‌نماید. در برنامه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کمیته آمار و اطلاعات بر موضوعات زیر تمرکز دارد.

از متخصصین و اعضای پیوستۀ انجمن تقاضا می‌شود اطلاعات و نتایج مطالعات خود در زمینه‌های مطرح شده را در اختیار این کمیته قرار دهند و برای انتقال اطلاعات با شمارۀ (۰۹۳۳۳۷۰۶۷۳۳) تماس حاصل بفرمایند.

موضوعات:                

  • احصاء مراکز آموزشی و پژوهشی میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی میکروبی و سنجش فعالیت آنها
  • تهیۀ فهرست و مشخصات متخصصین و کارکنان در حوزۀ بیوتکنولوژی میکروبی و میکروبیولوژی
  • احصاء کسب و کارهای مرتبط با بیوتکنولوژی میکروبی و میکروبیولوژی

دبیر: دکتر راحله مجدانی

رئیس: رئیس انجمن

کارشناس: راضیه شفقی